Aylak Adam PDF ✓ Paperback

Aylak Adam Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFHer eye kar duran, kar kan, kar olan bir adam Aylak Adam Bir ad bile yok C diyor Yusuf At lgan k saca nsan her eye bunca kar yken kendine de kar olmadan nas l s rd rebilir bir kar ya am C s radanl a, tekd zeli e, al lm n kolayc l na hi mi hi katlanam yor Hem farkl y hem do ru olan ar yor abas n n bo una oldu unun da fark nda stelik Zor bir karakter, zor bir ya am, yal n bir roman.


10 thoughts on “Aylak Adam

 1. İntellecta İntellecta says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFYazar toplumu, bireyi, nsan ili kilerini, menfaatleri, sosyal sorunlar , yaln zl ve daha fazlas n en iyi ekilde g zlemlemi ve okuruna yans tm Neden bu kadar k t msersin Sen neden de ilsin evrene bakm yor musun En mutlu g r nenlerine bile.


 2. Oguz Akturk Oguz Akturk says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFGelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda Yusuf At lgan n kitaplar n filozof ve psikanalistlerle yorumlad m Aylak Adam, boyuna ger ek bir sevgi ar yor Bence arad sevgi d nyada yokturYusuf At lganHepimiz hayatlar m z n bir d neminde de olsa mutlaka ger ek sevgiyi aram zd r Onu tek tutunacak dal m z yapmak istemi izdir, nk toplumda o kadar ikiy zl ve g l n olan eylerin yan nda tutunmaya de er olan tek ey ger ek sevgidir Fakat ol Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda Yusuf At lgan n kitaplar n filozof ve psikanalistlerle yorumlad m Aylak Adam, boyuna ger ek bir sevgi ar yor Bence arad sevgi d nyada yokturYusuf At lganHepimiz hayatlar m z n bir d neminde de olsa mutlaka ger ek sevgiyi aram zd r Onu tek tutunacak dal m z yapmak istemi izdir, nk toplumda o kadar ikiy zl ve g l n olan eylerin yan nda tutunmaya de er olan tek ey ger ek sevgidir Fa


 3. Kaplumbağa Felsefecisi Kaplumbağa Felsefecisi says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFNe oldu Anlat. Otob se yeti ecektim Sustu Konu mak gereksizdi Bundan sonra kimseye ondan s z etmeyecekti Biliyordu anlamazlard Aylak Adam, Tutunamayanlar, D n m, Yer alt ndan notlar ve niceleri Yasemin in Yasemin olmas nda ok ok b y k etken kitaplar imdi okudu um kitaplardan ald m notlar n 2006 y l na geldi imde, hayat m n nas l ekillendi ini okumalar m n bunlar zerindeki katk s n ok rahat g rebiliyorum Ne g zel kitaplar okumu ve bir daha geri alamayaca m ama hep Ne oldu Anlat. Otob se yeti ecektim Sustu Konu mak gereksizdi Bundan sonra kimseye ondan s z etmeyecekti Biliyordu anlamazlard Aylak Adam, Tutunamayanlar, D n m, Yer alt ndan notlar ve niceleri Yasemin in Yasemin olmas nda ok ok b y k etken kitaplar imdi okudu um kitaplardan ald m notlar n 2006 y l na geldi imde, hayat m n nas l ekillendi ini okumalar m n bunlar zerindeki katk s n ok rahat g rebiliyorum Ne g zel kitaplar okumu ve bir daha geri alamayaca m a


 4. Sercan Vatansever Sercan Vatansever says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFkinci kez okumaya al t m ancak olmuyor Bir t rl ilerleyemiyorum Aylak Adam da, oysa Anayurt Oteli ni kan revan i inde b rakmas na ra men sayfalar y rtarcas na okumu tum kinci kez daha sonra tekrar denenecekler kategorisine at yorum Aylak Adam Umar m nc sefer ruh halim uygunken elime al r m kitab.


 5. ilknur a.k.a. iko ◬ ilknur a.k.a. iko ◬ says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFmr m n sonuna kadar, bu kitaptan nce de bekliyordum, bu kitaptan sonra da bekleyece im C yi.ama ben B de ilim C olmaya al yor ama onun g


 6. Zeynep Y Zeynep Y says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFBirden kald r mlardan ta an kalabal kta onun da olabilece i akl ma geldi imdeki s k nt eridi 9 nlerde bir yerde oturur, yana avcuna dayal flmi seyreder, tam beni d nmesini istedi im zaman beni d n rd 9 Ne kalabal k bir o yok sanki 24 Ku kuluydu Yaln z birbirlerine sar l p g zlerini yumduklar nda, z mlenemeyecek bir s


 7. Damla Damla says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFOkurlar n bir en sevdi i kitab olamayaca n d n rd m hep Onca g zel kitab n i inden se mek imkans zd benim i in Ama Aylak Adam bendeki o bo lu u doldurdu En sevdi in kitap hangisi diye soranlara Aylak Adam diyece im bundan sonra Kalemine sa l k g nl g zel yazar.


 8. Ebru Ebru says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFKitaptan notlar Kocaman sinemalar yap lmal Bir g n d nyada ya ayanlar n t m n sokmal bunlara yi bir film g rs nler Soka a hep birden ks nlar Yeter, diyordu Korkuyorum Anlatma Korkuyorum, demi ti Sormad Ke ke hi anlatmasayd m Oysa daha anlataca ne ok ey vard Neden Neden b ylesiniz Olanla yetinerek, aramadan, d nmeden ya an ls n diye yarat lm bir d nyada yaln zd Huzurunu ya ad g nde bulamayan insana kurtulu yoktu Sakin kafayla okunmas gereken bir kit Kitaptan notlar Kocaman sinemalar yap lmal Bir g n d nyada ya ayanlar n t m n sokmal bunlara yi bir film g rs nler Soka a hep birden ks nlar Yeter, diyordu Korkuyorum Anlatma Korkuyorum, demi ti Sormad Ke ke hi anlatmasayd m Oysa daha anlataca ne ok ey vard Neden Neden b ylesiniz Olanla yetinerek, aramadan, d nmeden ya an ls n diye yarat lm bir d nyada yaln zd Huzurunu ya ad g nde bulamayan insana kurtulu yoktu Sakin kafayla okunmas gereken bir kitap Sen hi


 9. Fatoş Fatoş says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFa m zda ge mi y zy llar n bilmedi i, k sa m rl bir yarat k ya yor Sinemadan km insan G rd film ona bir eyler yapm Salt kar n d nen ki i de il nsanlarla bar k Onun b y k i ler yapaca umulur Ama be on dakikada l yor Sokak sinemadan kmayanlarla dolu as k y zleri, kay ts zl klar , sinsi y r y leriyle onu aralar na al yorlar, eritiyorlar Yusuf At lgan Aylak Adam 1959


 10. Yanki Yanki says:

  Aylak Adam PDF ✓ Paperback aylak download, adam pdf, Aylak AdamAylak Adam PDFYakla k on g nd r bu kitapla dola yorum Ankara y , ilk b l m n bir k sm n iki kez okudum san r m bu yolculuklarda, her seferinde zorland m devam etmekte, b rakt m Yazar n nc ah s anlat m ile karakterlerin kafamda oturmas az biraz zaman ald zetle K , ilkyaz, yaz, g z eklinde 4 b l mden olu uyor kitap K n sonras nda hemencecik al t rd isimsiz karakterine ve anlat m tarz na Yusuf At lgan Bir de son b l mlerde, yaratt C ana karakterinin, yani aylak adam n belirgin zel Yakla k on g nd r bu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *