Paperback ð Göğekin ePUB ✓


Göğekin Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDF Gen ya ta len air lhami i ek in an s na yay nlanm bir kitap air hakk nda yaz lan yaz lar, satran dersleri kitab nda yer alan iirler ve satran dersleri kitab nda yay nlanmam iirlerden olu uyor.


10 thoughts on “Göğekin

 1. Bekir Arslan Bekir Arslan says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFair hakk nda arkada lar n n da yazd yaz larla bilgi edinilebilecek, iirlerinin de oldu u bir kitap olarak haz rlanm Yay nlanm di er iirlerini de okudu um halde Satran Dersleri benim i in ayr g zellikte Yay nlanmam iirlerini zellikle okumad m Okumaya al rken ekindim Nedenini bilmiyorum ama sanki mahremini kar t r yormu um gibi hissettim Satran Dersleri ni okuduktan sonra her satran oynay mda airin m sralar d yor zihnime Elim her ta a gitti inde ister istemez pa air hakk nda arkada lar n n da yazd yaz larla bilgi edinilebilecek, iirlerinin de oldu u bir kitap olarak haz rlanm Yay nlanm di er iirlerini de okudu um halde Satran Dersleri benim i in ayr g zellikte Yay nlanmam iirlerini zellikle okumad m Okumaya al rken ekindim Nedenini bilmiyorum ama sanki mahremini kar t r yormu um gibi hisse


 2. Emre Ergin Emre Ergin says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFkitap z rvayla dolu.yok yay nlanmam iirlermi , yok asl nda uraya iziktirmi ama yay nlamak istememi de biz onu bile alma y zs zl g stermi iz, bak n u iiri san r m bitmemi ama onu da koyduk, yetmedi, onun l olmas n f rsat bilerek hakk nda konu tuk ve onu iirleriyle ayn kitaba bast k, hatta iirler bile yazd k falan filan a k as b y k bir samimiyetle yap lm olmal bu eylem, birini iirlerle ve d zyaz larla u urlamak, bunu bir kitap arac l yla yapmak yine de s k ld m, ne ya kitap z rvayla dolu.yok yay nlanmam iirlermi , yok asl nda uraya iziktirmi ama yay nlamak istememi de biz onu bile alma y zs zl g stermi iz, bak n u iiri san r m bitmemi ama onu da koyduk, yetmedi, onun l olmas n f rsat bilerek hakk nda konu tuk ve onu iirleriyle ayn kitaba bast k, hatta iirler bile yazd k falan filan a k as b y k bir samimiyetle y


 3. Yunus Yunustur Yunus Yunustur says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFlmeseymi daha neler yazarm neler.kitab basacak adam gibi bir yay nevi yok mu ne kadar utan verici.fotokopi kepazeli i aircikler yay nevleri bi el at n


 4. Mehmet Mehmet says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFyaln z h zn vard r kalbi olan nh z n ylece orta yerdedirtuhaf bir yarma ya an yordur ep evre eytan kilitleri


 5. Mehmet Mehmet says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDF1954 y l nda Erzurum, Oltu da d nyaya gelmi lhami i ek Ya asayd u an altm n bitirmi yetmi ine merdiven dayam olacakt Okul y llar ndan itibaren iirle ilgilenen i ek niversite tercihini de edebiyattan yana kullanm , okulu biter bitmez de edebiyat retmenli ine ba lam K sac k hayat nda iir, satran v


 6. Sinem Sinem says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFKendisiyle tan yormu um hissi verdi bana kitap Sola hatta sosyalizme, ve ayn anda dine ve siyasal islama yak n olmas , Kemalizme uzakl , intihar etmi olmas ve bunun uzun bir s re saklanmas n ok ilgin buldum Hem yak n hem uzak hissettirdi a k as ertelenir san r insan her eyi yle san r Sab rolmasayd yery z ndebir g n kal nabilir miydi ancaky r menin d nda b t n eylemlerin ad ka ka ka t r ad na sessizlik dedikleri o ses nere gitse yan ndad rengel olamaz Kendisiy


 7. mes.utg mes.utg says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFilhami cicek an s na yaz lm s eser.Asl nda yay mlanmam s eserler okumaya hevesl y md r.her yazar n cek nd g b rsey vard r cler nde eser le konusursan, sahibi hakk nda b rcok s r verir. lhami icek lumun yak smad g yazarlardan b r s erken ayr lm s olmasayd aram zdan Neyse Okuman z tavs ye eder m,Leyla s ve satranc dersler guzeld r bulab l rsen z kutuphanen zde durmas gereken b r eser Tozland kca guzellesecekt r. k k bir kap bir at kapaklanmas resimde sa nak da var bi ilhami cicek an s na yaz lm s eser.Asl nda yay mlanmam s eserler okumaya hevesl y md r.her yazar n cek nd g b rsey vard r cler nde eser le konusursan, sahibi hakk nda b rcok s r verir. lhami icek lumun yak smad g yazarlardan b r s erken ayr lm s olmasayd aram zdan Neyse Okuman z tavs ye eder m,Leyla s ve satranc d


 8. Yusuf Yusuf says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFkitab n bask s yok, ama ilhami i ek iyidir, ok iyidir erken g meseydi, bu d nyada tan mak istedi im insanlardan biri olurdu ger i b yle bir insanla tan san sana ne s yler, zaten s yleyebilseydi b yle


 9. M. Fatih Kutan M. Fatih Kutan says:

  Paperback ð Göğekin ePUB ✓ göğekin book, GöğekinGöğekin PDFntihar u beylikleri zerine karalamalar.Kitaba Ankara da htiyar ve Fatih kitabevlerinden ula labilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *