ஜே ஜே சில குறிப்புகள்10 thoughts on “ஜே ஜே சில குறிப்புகள்

 1. Saravana Saravana says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUB'JJ-Sila kuripugal' starts as a tamil writer's obsession with a fictitious malayalam writer 'J.J'. But soon the reader will realise that the book is not abou


 2. Anbu Anbu says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBThis book JJ sila Kurippugal (JJ, Some Jottings), is one of most celebrated novels in Tamil literature. From what I know, this is the first ever post-modernist tamil novel.

  It destroys all the formats of novel writing. Part one is like prologue for the part 2. As per the novel, the narrator Balu, a tamil writer, wanted to translate the diary notes, of a modernist Malayalam writer Joseph Joice (JJ),he was able to procure. Whole first part is about how Balu knows about JJ and who are all he met for writing the book about him. The second part is the translation of Diary Notes of JJ.

  Whi


 3. Vignesh Vijay Vignesh Vijay says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUB*Not a review but my kuripugal*

  This book has been with me for many years now, i have tried reading two times before but couldn't complete it, at one point i even felt it's not for me... But when I happen to read it now, I felt its greatness and insights... now I feel I should read it once in a while on the years to come... Of the few books I read this will be special...


 4. Sharmili Priyadarsini Sharmili Priyadarsini says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBThis was recommended to me years ago by a friend, yet it took a long time for me to read this. Somewhere deep down, I could not recognize JJ as a fictional character,


 5. Aswin Ramadas Aswin Ramadas says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBAll through the book it questions ur inner heart


 6. Bhuvan Bhuvan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBExceptionally good.


 7. Harish Sankar Harish Sankar says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBAfter reading rave reviews about this novel, I gave it a try.
  This was a very difficult book, to comprehend and to get the idea.

  This novel takes the form of Brief Notes of a writer's remembrance of another writer JJ.
  Jeethu Joseph aka JJ is a fictional author, dramatist and amateur artist, but Sundara ramaswamy takes so much efforts by making him a character of flesh and bones.

  This novel contains precious gems of passages, and the end part which is described as the translation of JJ's diary shines the best.

  Very different attempt. Makes a dent in Tamil literary Circle.


 8. Sarguru nathan Sarguru nathan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBIt is indeed a good read with a lot of could have done better pieces. It has so many wonderful moments but I feel Su Ra hasn't hit it hard. Probably even this would have been considered a brave attempt and a bold narrative in 80's. Could be considered as one of the best modernist piece in Tamil that I've read and has a definite post-mordern touch to it . If I have read it before a couple of years I would have definitely given it 5 stars.


 9. Srinivasan Srinivasan says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBI WAS TRYING TO READ SOME POSTMODERN NOVELS IN TAMIL AND THIS BOOKS WAS KIND OF THE LAST RESORT I WAS HOPING TO CAPTURE MY ATTENTION..AND BY THE BOOKS I READ THERE ARE DIFFERENT KIND OF


 10. Murali Krishnaa Murali Krishnaa says:

  ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBSplendid. Definitely a benchmark.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ebok, ஜே epub, சில kindle, குறிப்புகள் pdf, ஜே ஜே pdf, ஜே ஜே சில குறிப்புகள்ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ePUBBest E Book, ஜே ஜே சில குறிப்புகள் author சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy] This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book ஜே ஜே சில குறிப்புகள், essay by சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy] Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.